ยินดีต้อนรับ

ห้างหุ้นส่วน จำกัด จีไอเอสทีม
รับจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
จัดทำระบบการจัดการฐานข้อมูล MIS
จัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมทางอากาศ
จัดทำแผนที่ของเขตการปกครอง
จัดทำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รับเหมาก่อสร้าง/ต่อเติมสำนักงาน